• Evo me ponovo, naravno kad zaskripi.

  Naime, na lokalu sajt radi sasvim normalno. Onda sam ga ja, tj. admin kod provajdera na jedvite jade prebacio na server, ne znam zasto i sajt je proradio ali kilavo.
  Pri otvaranju stalno mi trazi neki adobe acrobat plugin za pdf i pojavljuje se neki sajt dole u liniji kellerkamer.de
  Administratorska strana se isto lose otvara, kao da ne cita css.

  evo pogledajte ovde http://www.bkborac.org.rs

  Da li neko zna sta je u pitanju i kako problem da resim?
  Rad sam strucnjaku da dam i password i lozinku samo da me resi bede.

  Pozdrav i hvala unapred!
  Marko

Посматрање 12 одговора - 16 до 27 (од укупно 27)
 • Уредник Avram

  (@avram)

  Pa ne znam, jedino da kopaš po core-u WP-a i da ispituješ svaku konstantu da li sadrži ono što treba (a šta treba da sadrži videćeš u izlazu phpinfo(); f-je, ili pitaj hosting podršku) i da ispravljaš po potrebi. Ne vidim drugo rešenje, mada i dalje mislim da je neka sitnica koja zbunjuje WP i za koju već postoji rešenje (kao i za gomilu drugih stvari kod WP-a).

  Thread Starter makimoto

  (@makimoto)

  Potrudicu se, a ako provalim gde je zapelo javljam

  U svakom slucaju hvala na strpljenju i savetima.

  Уредник Milan Dinić

  (@dimadin)

  А јеси ли пробао са реинсталацијом? Кад то урадиш а и даље имаш проблем, упореди твоју датотеку wp-config.php са основном wp-config-sample.php и види које си ти измене направио, тј. да ниси променио путању за директоријум wp-content.

  Што се тиче миграције са једног сервера на други, корисне алатке су „Извоз“ и „Увоз“ које су већ уграђене у Вордпрес, или додатак WP Migrate DB, тако да се избегну касније непријатне ситуације.

  Thread Starter makimoto

  (@makimoto)

  Ovako izgleda moj wp-config.php naravno sa lozinkama
  Da li negde gresim ovde?
  Hvala!

  <?php

  /**
  * The base configurations of the WordPress.
  *
  * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
  * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information by
  * visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
  * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
  *
  * This file is used by the wp-config.php creation script during the
  * installation. You don’t have to use the web site, you can just copy this file
  * to „wp-config.php“ and fill in the values.
  *
  * @package WordPress
  */

  // ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define(‘DB_NAME’, ‘pass’);

  /** MySQL database username */
  define(‘DB_USER’, ‘pass’);

  /** MySQL database password */
  define(‘DB_PASSWORD’, ‘pass’);

  /** MySQL hostname */
  define(‘DB_HOST’, ‘pass’);

  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);

  /** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */
  define(‘DB_COLLATE’, “);

  /**#@+
  * Authentication Unique Keys.
  *
  * Change these to different unique phrases!
  * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.151/ WordPress.org secret-key service}
  * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
  *
  * @since 2.6.0
  */
  define(‘AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
  define(‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
  define(‘LOGGED_IN_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
  define(‘NONCE_KEY’, ‘put your unique phrase here’);
  /**#@-*/

  /**
  * WordPress Database Table prefix.
  *
  * You can have multiple installations in one database if you give each a unique
  * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
  */
  $table_prefix = ‘wp_’;

  /**
  * WordPress Localized Language, defaults to English.
  *
  * Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen
  * language must be installed to wp-content/languages. For example, install
  * de.mo to wp-content/languages and set WPLANG to ‘de’ to enable German
  * language support.
  */
  define (‘WPLANG’, “);

  /* That’s all, stop editing! Happy blogging. */

  /** WordPress absolute path to the WordPress directory. */
  if ( !defined(‘ABSPATH’) )
  define(‘ABSPATH’, dirname(__FILE__) . ‘/’);

  /** Sets up WordPress vars and included files. */
  require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);

  Уредник Milan Dinić

  (@dimadin)

  По овоме ниси изменио путању за директоријум wp-content. Пробај са реинсталацијом, можда је тренутно нека грешка у некој датотеци па ће реинсталација то можда решити.

  Mozete li ovo malo da mi objasnite:

  CHMOD važi samo za Linux servere. Kod Windowsa, tu treba podesiti odgovarajuće dozvole (read-write) – takođe za korisnika koji pokreće PHP

  Ja nemam linux,imam windows,kako da podesim ove dozvole?

  Hvala unapred..

  Уредник Avram

  (@avram)

  Imaš Windows server? Pa ja nikad nisam radio na Win serverima, a na dev. mašini imam Windows i tu nikad nisam morao da podešavam neke dozvole jer sve procese pokreće Administrator koji svuda ima pristup (odnosno ima sve dozvole).

  Koji tačno Windows imaš na serveru?

  Ja se izvinjavam,nemam windows server(lupila sam glupost),nego mi se desava ovo-videla sam ovo uputstvo:
  http://www.incolo.us/images/chmod-filezilla.png
  Medjutim ja nemam medju fajlovima upload,imam samo language,plugins,themes i index.php.

  Dakle,problem je u tome sto kad hocu da upload-ujem slike prijavljuje mi „Ne mogu da načinim direktorijum..Da li je roditeljski direktorijum upisiv za server?“

  Sta sad da radim da omogucim upload slika?

  Уредник Avram

  (@avram)

  Pa ako nema tog foldera onda WordPress ne uspeva da ga napravi. Roditeljski folder (wp-content) mora biti „chmod-ovan“ na 777

  I sta sad da radim?
  Postoji li nacin da resim taj problem?

  Уредник Avram

  (@avram)

  Da, kao što sam napisao, promenite dozvole (CHMOD) roditeljskog direktorijuma (wp-content) na 777 ili neke druge koje dozvoljavaju korisniku pod kojim radi PHP da piše u taj folder.

Посматрање 12 одговора - 16 до 27 (од укупно 27)
 • Тема „Bezbednost!„ је закључана за нове одговоре.